Legal Assistance and Counceling

Provides direct services through facilitation and referral system to distressed OFWs who are in need of legal assistance either during their working period abroad or upon their return to the country. It also offers referral system to OFWs, particularly women, who are in need of psychosocial services upon their return.

 

 

Legal Assistance and Counseling (LAC) Updates

Isang produktibong taon na naman ang lumipas kasabay ng walang sawang pagbibigay ng serbisyo ng Kaagapay OFW sa pamamagitan ng isa sa  mga programa nito, ang Legal Assistance and Counseling o LAC. Noong 2017 ay nakapagtala ng 52 na mga benepisyaryo ang direktang nabigyan ng serbisyo. Samantala, ngayong taon 2018 ay bahagyang tumaas ang bilang ng mga benepisyaryo na nakatanggap ng serbisyo. Ito’y sa kabila ng mahigpit na patakaran at palisiya sa pangingibang-bansa ng administrasyong Duterte at sa iba pang mga isyu.  Ang mga  kaso/reklamo na naitala ay natanggap sa pamamagitan ng walk-in, reach-out at referral (email and phone). 

 

 

Chart 1. Kasarian

 

Sa unang tsart ay nakapagtala ang organisasyon ng animnapo’t-anim (66) benepisyaryo na nabigyan ng serbisyo.  Siyamnapo’t-limang porsyento (95%) ay mga babae.habang mayroon lamang tatlo (3) o limang porsyento(5%) ng mga lalaking benepisyaryo ang nakatanggap ng direktang serbisyo.

 

Chart 2. Lugar na Pinagmulan

Ang probinsya ng Maguindanao ang unang nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng lugar na pinagmulan ng mga OFWs na may bilang na tatlumpo’t-apat (34) o limampo’t-dalawang porsyento (52%). Sinundan ito ng lungsod ng Cotabato na may bilang na labing-walo (18) o dalawampo’t-pitong porsyento (27%). Samantala, ang probinsya ng North Cotabato ay nakapagpatala ng labing-isa (11) o labing-pitong porsyento (17%) at ang pinakamaliit na nakapagtala ay Sultan Kudarat Province na may bilang na tatlo o apat na porsyento (4%). 

 

Chart 3 Relihiyon ng mga Benepisyaryo

Sa tsart 3 ang kinaloobang relihiyon ng mga benepisyaryo ay Islam na may bilang na labing-isa (51) o walumpo’t-tatlong porsyento (83%). Samantala, ang relihiyong Christians/Catholic ay nakapagtala naman ng bilang na labing-lima (15) o labing-pitong porsyento (17%) sa taong ito. 

 

 

Chart 4 Katergorya ng mga Benepisyaryo

Nanguna ang mga OFWs na may bilang na apat-napo’t-isa (41) o anim-napo’t-dalawang porsyento (62%). Sinundan ng mga returned OFWs na may bilang na dalawampo (20) o tatlumpong porsyento (30%). Samantala, ang mga gustong maging OFWs ay may bilang na tatlo (3) o limang porsyento (5%) at ang mga namatay na OFWs ay dalawa (2) o tatlong porsyento (3%). 

 

 

Chart 5 Bansang Pinagtatrabahuan

Ang bansang Saudi Arabia ay nanatili pa ring nangunguna sa bansang pinagtatrabahuan ng mga OFWs na nakapagtala ng may pinakamataas na bilang na apat-napo’t-siyam (49) o pitumpo’t-apat na porsyento (74%). Sinundan ng mga bansang halos magkapareha nang bilang gaya ng Qatar na may bilang na walo (8) o labing-dalawang porsyento (12%) at Kuwait na may bilang anim (6) o siyam na porsyento (9%). Samantala, ang bansang Jordan ay nakapagtala ng bilang na dalawa (2) o tatlong porsyento (3%) at Lebanon na pinakamababa na may bilang na isa (1) o dalawang porsyento (2%).

 

 

Chart 6 Uri ng Trabaho sa Abroad 

Sa tsart na ito, nakapagtala ng bilang na animnapo (60) o siyam-napo’t isang porsyento (91%) na mga benepisyaryo ang nagtatrabaho bilang domestic/semi-skilled workers. Samantala, mayroon lamang anim (6) na bilang o siyam na porsyento (9%) ang mga  skilled.

 

 

Chart 7 Kaso/Reklamo ng mga Benepisyaryo 

 Sa taon na ito, nangunguna pa rin ang kaso/reklamo nang pagmamaltrato na may bilang na dalawampo’t-tatlo (23) o tatlumpo’t-limang porsyento (35%). Sinundan ng kasong money claims na may bilang na labing-apat (14) o dalawampu’t-isang porsyento (21%) at unpaid salary na may bilang na labing-dalawa (12) o labing-walong posyento (18%). Samantala, ang mga kasong passport concerns at overstay ay may parehong bilang na tatlo (3) o limang porsyento (5%). Nakapagtala rin ang mga kasong runaway, bloodmoney claim, mental distress na parehong bilang na dalawa (2) o tatlong porsyento (3%). Samantala, ang mga kasong lost contact, detain, car accident, whereabouts at excessive collection of fees ang pinakamaliit na naitala sa parehong bilang na isa (1) o dalawang porsyento (2%).      

 

   

 

Chart 8 Mga Kasong Tapos na 

 

Sa taong ito, natapos ang apat-napo’t-apat (44) na mga kaso, ang natirang dalawampo’t-dalawa (22) ay patuloy ang pagbibigay ng tugon sa susunod na taon. Sa apat-napo’t apat (44) na mga kaso, naging matagumpay ang tatlumpo’t-walo (386) o walumpo’t-anim na porsyento (86%) samantala, ang anim (6) na mga kaso o labing-pitong porsyento (14%) ay hindi nagtagumpay.